Platform Biociden | Nieuws

  • Op dinsdagmiddag 3 december 2019 organiseert het Kennisnetwerk Biociden een event over ‘in situ biociden’ in Nieuwegein. Eigenlijk moeten we zeggen: in situ gegenereerde biociden of ter plaatse gegenereerde biociden. Dit zijn biociden waarbij de werkzame stof gevormd wordt op de plaats waar het biocide ook zijn werking heeft vanuit een of meer precursors. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door elektrolyse. Bij dit soort toepassingen …

  • Het activiteitenoverzicht 2018 (verkort jaarverslag) van het Platform Biociden kunt u hier teruglezen. In dit overzicht komen activiteiten van het Platform en voor de biociden-sector belangrijke ontwikkelingen uit 2018 aan de orde. Heeft u hierover vragen en/of opmerkingen, neemt u dan gerust contact op met secretariaat.

  • Op 20 mei 2019 is de campagne “waarzitwatin” gestart. VeiligheidNL heeft in samenwerking met het ministerie van VWS, het ministerie van IenW, de NVWA en het RIVM gewerkt aan de online communicatiecampagne “waarzitwatin”. De campagne is bedoeld om consumenten op een onafhankelijke manier voor te lichten over de aanwezigheid van chemische stoffen in consumentenproducten. Omdat er bij consumenten nog veel onduidelijkheid kan bestaan over …

  • Het Kennisnetwerk Biociden organiseert op donderdag 23 mei, van 13-17 uur bij Aeres MBO te Barneveld, de bijeenkomst ‘Boer en biociden – biocidengebruik in de veehouderij’. Hoe zorg je er als boer voor dat je je vee beschermt tegen plaagdieren en infecties en tegelijk geen economische schade lijdt door ondeugdelijke producten of onduidelijke regelgeving? Zijn de gebruiksinstructies voor een juist gebruik wel helder genoeg? Zorgt het …

  • Op donderdag 21 juni 2018 organiseren het Kennisnetwerk Biociden, de Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek en de Unie van Waterschappen het event ‘Algenbestrijding op kunstgrasvelden, welke rol hebben biociden?’. We nodigen producenten van biociden uit en iedereen die professioneel betrokken is bij de algenbestrijding op kunstgrasvelden. Samen ontbijten we tussen de kunstgrasvelden in een sportpark en we gaan in gesprek over het bestrijden van algen …

  • Op woensdag 18 april organiseert het Kennisnetwerk Biociden een netwerkbijeenkomst over Europese ontwikkelingen op het gebied van biociden. Ga in gesprek met twee experts uit Brussel, uit zowel het bedrijfsleven als de Europese Commissie. Mario Nagtzaam (senior beleidsmedewerker en waarnemend hoofd van de sector biociden bij Directoraat-Generaal Gezondheid en voedselveiligheid van de Europese Commissie; en voorzitter van de expertgroep voor biociden) en Jean-Luc Wietor …

  • De VVVF heeft een factsheet uitgebracht over verfhergebruik en -recycling. Het is de eerste van een reeks ‘best practises’ die de VVVF uitbrengt in het kader van Coatings Care, het internationale programma voor duurzaam ondernemen. In het kader van Coatings Care verzamelt het VVVF-bureau ieder jaar de performance indicators van de leden, waarvan een benchmark-rapport wordt opgesteld. Die benchmark wordt nu aangevuld met een …

  • Er zijn coatingproducten die niet bestemd zijn voor consumenten, maar uitsluitend voor professioneel gebruik. Denk hierbij aan anti-aangroeiverven (antifouling) die niet aan particulieren verkocht mogen worden, maar daar wel terecht komen. Om de spelers in de verfketen te informeren over hoe met deze producten moet worden omgegaan, heeft de VVVF een voorlichtingsactie opgezet.   De VVVF heeft een factsheet opgesteld die met name is …

  • Terwijl er in Europa met man en macht wordt gewerkt aan het realiseren van één Europese markt voor biociden, werd in de Tweede Kamer door de Partij voor de Dieren (PvdD) doodleuk een motie ingediend, waarin de regering wordt opgeroepen zich in te zetten voor een volledig Europees verbod op het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen en biociden buiten de landbouw. Europa zonder biociden? Men …

  • Tegen de trend in ben ik een verklaard Europeaan. De Europese Unie (EGKS, EEG, EG) heeft ons veel goeds gebracht. Niet in de laatste plaats: 70 jaar vrede! Zeker, ook ik vind dat de uitbreiding naar het Oosten toe wel erg – misschien wel te – snel is gegaan. En ook ik heb wel eens twijfels of Europese gelden altijd doelmatig worden aangewend. Maar …